Terms of sale

1. Voorwoord

De vennootschap IOT Symphony, een vereenvoudigde naamloze vennootschap (hierna "IOT Symphony"), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Rijsel onder nummer 878 303 403, met maatschappelijke zetel te 99A, boulevard Constantin Descat, 59200, TOURCOING, handelend onder de handelsnaam "OCTAVIO" (hierna "Octavio"), biedt op haar website www.octavio.fr (hierna "de Site") verschillende producten te koop aan.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden ("de Algemene Voorwaarden") hebben tot doel de rechten en verplichtingen van Octavio vast te leggen ten opzichte van elke persoon die de Site bezoekt of er een aankoop doet (hierna "de Klant").

De Klant dient deze Algemene Voorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Door zich in te schrijven op de Site en/of de bestelling van een product te bevestigen, verklaart de Klant dat hij de Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt. Octavio behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en bij te werken. Elke bestelling van een product op de Website of op een andere manier ("de Bestelling") zal onderworpen zijn aan de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de validatie van de Bestelling. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn permanent toegankelijk op het volgende adres: www.octavio.fr/cgv in een computerformaat dat het mogelijk maakt ze af te drukken en/of te downloaden, zodat de Klant tot inzage kan overgaan.

2. Producten en conformiteit

De op de Site te koop aangeboden producten worden gepresenteerd met een beschrijving. De producten voldoen aan de in Frankrijk geldende normen. Elementen zoals foto's, teksten, grafieken en alle kenmerken die de Producten illustreren en/of begeleiden zijn niet contractueel, wat de Klant erkent. Bijgevolg kan IOT Symphony niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vergissing of weglating van één van deze elementen of in geval van wijziging van deze elementen.

Sommige producten of diensten zijn enkel online beschikbaar op de Site. Sommige producten kunnen beperkte hoeveelheden hebben. IOT Symphony streeft ernaar de kleuren en afbeeldingen van de Producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven en kan niet garanderen dat de kleur die het scherm van de Klant weergeeft, nauwkeurig is. IOT Symphony behoudt zich het recht voor om de hoeveelheden van de aangeboden Producten te beperken en elke aankoop op elk moment stop te zetten. Alle Productbeschrijvingen of prijzen kunnen zonder kennisgeving en op elk moment naar eigen goeddunken van IOT Symphony worden gewijzigd. IOT Symphony garandeert niet dat de kwaliteit van de door de Klant gekochte of verkregen Producten aan zijn/haar verwachtingen zal voldoen.

3. Bestelling

Bestellingen worden pas gevalideerd nadat de betaling is aanvaard. IOT Symphony behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren of te weigeren in geval van een geschil met de Klant over een eerdere bestelling. IOT Symphony kan bestellingen aanvaarden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Zij informeert de Klant bij de orderbevestiging over de beschikbaarheid van de op de Website verkochte Producten. Indien, ondanks de waakzaamheid van IOT Symphony, het Product niet beschikbaar is, zal IOT Symphony de Klant zo snel mogelijk per e-mail informeren. De Klant kan dan wachten op de beschikbaarheid van het product indien het nog in productie is of hij/zij kan het reeds betaalde bedrag terugbetaald krijgen. De permanente of tijdelijke onbeschikbaarheid van de Producten valt niet onder de verantwoordelijkheid van IOT Symphony en geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of compensatie.

De bestelling van Producten mag niet bestemd zijn voor wederverkoop van welke aard dan ook. IOT Symphony behoudt zich het recht voor elke bestelling met dit doel te annuleren en toekomstige bestellingen van de Klant te weigeren. Elke professionele klant die een "professioneel" of "zakelijk" tarief wil bespreken, moet IOT Symphony hiervan voorafgaand aan de bestelling op de hoogte brengen.

Deze zelfde voorwaarden zijn ook van toepassing op pre-orders van producten die door IOT Symphony kunnen worden aangeboden (met uitzondering van de voorwaarden vermeld in de rubriek "Pre-order").

4. Pre-order

Pre-orders kunnen plaatsvinden op specifieke en/of tijdelijke basis, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder vaste termijn. In geval van een pre-order hebben de volgende voorwaarden voorrang op de andere punten (met name "Prijzen", "Betaling", "Bestelling" en "Levering"). Met geen enkele leveringstermijn of -datum kan volledig rekening worden gehouden. De aangekondigde termijnen zijn slechts indicatief en geschat en IOT Symphony kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet naleven van deze termijnen. IOT Symphony zal de Klant op de hoogte houden van de voortgang van het project en van eventuele vertragingen in de geschatte termijnen. Leveringen van pre-orders worden uitgevoerd in volgorde van prioriteit van aankoop door de Klant. IOT Symphony behoudt zich het recht voor om tijdens een pre-order periode een kortingscode aan te bieden (of een korting toe te passen). Deze code, uitsluitend voor dit doel aangemaakt, kan niet meer worden toegepast na afloop van de pre-order periode. Afgezien van bovenstaande wijzigingen blijven de overige voorwaarden geldig en bindend.
Het plaatsen van een voorbestelling houdt in dat de klant deze AV aanvaardt.

5. Prijzen:

De op de Site aangegeven prijzen zijn in euro's, inclusief alle Franse belastingen (Franse BTW en andere belastingen die van toepassing kunnen zijn), exclusief verzendkosten en promotiecodes.

De aangegeven prijzen omvatten niet de verzendkosten, de zogenaamde "Levering". De verzendkosten worden vermeld in het winkelmandje van de klant, vóór de definitieve validatie van de bestelling. Ons leveringsbeleid is beschikbaar op de pagina "Levering en retourzending" van de website: https://www.octavio.fr/livraison-et-retour. IOT Symphony behoudt zich het recht voor haar leveringsbeleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Elke promotiecode die IOT Symphony uitzonderlijk en tijdig verstrekt, moet vóór de definitieve validatie van de bestelling worden ingevoegd.

De prijzen van de producten van IOT Symphony kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. IOT Symphony behoudt zich het recht voor om op elk moment de dienst (of een deel ervan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. IOT Symphony kan niet verantwoordelijk worden gehouden tegenover derden voor prijswijzigingen, opschorting of beëindiging van de dienst.

IOT Symphony kan een "professioneel" tarief aanbieden aan elke professionele klant die zijn lokalen of installateur van audio- of domotica-apparatuur wil uitrusten. IOT Symphony behoudt zich het recht voor om de onderhandeling van een "professioneel" tarief te weigeren zonder de verantwoordelijkheid van IOT Symphony op zich te nemen, noch kan dit enig recht op compensatie of schadevergoeding ten gunste van de "professionele" Klant doen ontstaan.

6. Verplichtingen van de klant

De Klant verklaart minstens 18 jaar oud te zijn en handelingsbekwaam of in het bezit te zijn van een ouderlijke machtiging die hem toelaat een bestelling te plaatsen op de website. De Klant verbindt zich ertoe IOT Symphony de werkelijke informatie te verstrekken die nodig is voor de uitvoering van de dienst die het voorwerp uitmaakt van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zoals online gevraagd en volgens zijn situatie, met name zijn naam, voornaam, adres, telefoon en geldige e-mail. De Klant is verantwoordelijk voor de gevolgen van valse, onjuiste of foutieve informatie die wordt doorgegeven of waarvan het gebruik onrechtmatig zou zijn. Zodra de bestelling is geplaatst, stuurt IOT Symphony de Klant een e-mail ter bevestiging van de bestelling. IOT Symphony informeert de Klant wanneer de producten worden verzonden. De Klant kan zijn gegevens wijzigen in de rubriek "mijn account".

7. Betaling

De betaling moet volledig gebeuren op het ogenblik van de bestelling. De betaalde bedragen mogen in geen geval worden beschouwd als aanbetalingen of voorschotten. De Klant betaalt zijn bestelling met een kredietkaart (Visa, Mastercard, American Express), met zijn PayPal-rekening of via Apple Pay overeenkomstig de bepalingen van dit artikel. Voor elke transactie vermeldt de Klant het nummer dat op de voorkant van zijn kaart staat, de vervaldatum van zijn kaart en het cryptogram dat op de achterkant van zijn kaart staat (laatste drie cijfers). De mededeling door de Klant van zijn creditcardnummer geeft IOT Symphony de toestemming om zijn rekening te debiteren voor het bedrag van zijn bestelling. Er wordt geen contant geld bij levering aanvaard, om welke reden dan ook. IOT Symphony blijft eigenaar van het product tot de volledige betaling van de prijs door de Klant. De aankopen gebeuren op een veilige manier, de betalingsoplossingen die IOT Symphony aanbiedt zijn 100% veilig. Voor creditcardbetalingen worden alle gegevens die klanten aan IOT Symphony verstrekken strikt beschermd en garanderen de naleving en veiligheid van elke transactie.

Betaling in schijven met Alma

Betaling in schijven is mogelijk via onze partner Alma. De veiligheid van de betalingen wordt verzekerd door Alma en haar dienstverleners. Alle betalingen worden beschermd door 3D Secure.

Aankoopbedrag

  • P3X: Alleen aankopen tussen €50 en €2.000 komen in aanmerking voor betaling met Alma.

Kosten

Door met Alma in meerdere termijnen te betalen, betaalt de klant geen kosten.

Alma is een beheerder van telebetalingen en geeft een elektronisch certificaat af dat geldt als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1316 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Opzegging

Elke opzegging van de AV tussen de verkoper en de klant heeft de opzegging van de AV tussen Alma en de klant tot gevolg.

8. Levering

Het door IOT Symphony voorgestelde leveringsbeleid wordt gedetailleerd beschreven op de pagina " Levering en retourzending " van de Site: https://www.octavio.fr/livraison-et-retour.

IOT Symphony behoudt zich het recht voor haar leveringsbeleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Producten besteld op de Site worden klaargemaakt door IOT Symphony, meerdere verzendingen zijn mogelijk.

De Producten worden verzonden naar het leveringsadres dat de Klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. Het aangegeven adres moet in staat zijn om pakketten te ontvangen. De op de site aangegeven levertijden zijn indicatief en komen overeen met de gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen. Opdat deze termijnen gerespecteerd worden, dient de Klant ervoor te zorgen dat hij/zij exacte en volledige informatie betreffende het leveringsadres doorgeeft (zoals: straatnummer, gebouwnummer, naam van het gebouw, trapnummer, toegangscodes, namen en/of intercomnummers, e-mail, telefoonnummer, enz.).

IOT Symphony verbindt zich ertoe de Klant op de hoogte te houden van het verloop van zijn bestelling. In geval van beschadigde pakketten (reeds geopend, ontbrekende producten, enz.) verbindt de Klant zich ertoe de vervoerder en IOT Symphony, op welke wijze dan ook, binnen 3 dagen na ontvangst van het product op de hoogte te brengen van eventuele voorbehouden.

IOT Symphony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de levering die niet aan haar te wijten is.

IOT Symphony behoudt zich het recht voor leveringskosten aan te bieden tijdens specifieke en stipte periodes. Buiten de periode die bij de bestelling op de website is aangegeven, kan de Klant geen vrijstelling van leveringskosten vragen.

9. Retourzendingen en terugbetalingen

Het retour- en restitutiebeleid van IOT Symphony is gedetailleerd beschreven op de pagina "Levering en retour" van de website: https://www.octavio.fr/livraison-et-retour.

Herroepingsrecht: De klant kan zich binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de bestelling terugtrekken. Na deze termijn kan IOT Symphony niet overgaan tot terugbetaling of omruiling van het product.

Voor een eventuele terugbetaling moet de Klant contact opnemen met de klantenservice van IOT Symphony en verbinding maken met een online portal. Het retourneren van een Product(en) is op risico van de Klant. Het product moet in de originele verpakking en in de originele staat worden geretourneerd. De terugzending is op risico van de Klant. De terugzending is op kosten van de Klant. Transactiekosten (in geval van betaling via PayPal) kunnen worden afgetrokken van het totale bedrag van de terugbetaling.

Zodra uw retourzending is ontvangen en geaccepteerd, wordt een terugbetaling, creditnota of omruiling in gang gezet, afhankelijk van uw keuze. Terugbetalingen kunnen tot 14 dagen duren.

IOT Symphony behoudt zich het recht voor haar retour- en restitutiebeleid te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen.

10. Intellectueel eigendom

In geen geval mag de Klant de Site en met name de inhoud ervan (opgesomde producten, beschrijvingen, afbeeldingen, video's...) geheel of gedeeltelijk downloaden of wijzigen. Deze website of een deel ervan mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verkocht of geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van IOT Symphony.

In het algemeen blijven alle auteursrechten, handelsmerken en andere onderscheidende tekens en eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten die op de site en op de producten voorkomen, volledig eigendom van IOT Symphony.

De Klant is dus verplicht de intellectuele eigendomsrechten te respecteren en mag de merken die op de Site en op de Producten staan niet gebruiken of een merk registreren dat de eigenaar van de rechten zou schaden, tenzij anders bepaald in het contract. Hetzelfde geldt voor elk ander intellectueel eigendomsrecht.

11. Persoonlijke gegevens

Het beleid van IOT Symphony met betrekking tot Persoonsgegevens wordt gedetailleerd beschreven op de pagina: "Privacybeleid": www.octavio.fr/privacy-policy.

IOT Symphony verbindt zich ertoe de vertrouwelijke informatie van haar Klanten enkel te gebruiken in het kader van de werking van haar Site. Voor de goede verwerking van de bestelling zijn de verzamelde persoonsgegevens onderworpen aan computerverwerking, waarvan de Klant erkent kennis te hebben genomen. Als zodanig kan informatie betreffende de Klant worden doorgegeven en gecommuniceerd aan technische dienstverleners en partners van IOT Symphony. IOT Symphony kan technische middelen gebruiken om niet-persoonlijke informatie over internetgebruikers te verkrijgen teneinde de functionaliteit van de site te verbeteren, bijvoorbeeld door het aantal bezoekers van bepaalde pagina's te volgen.

In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978 gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004 heeft de Klant het recht op toegang tot en rectificatie van de hem/haar betreffende persoonsgegevens in de bestanden van IOT Symphony. Elk verzoek daartoe dient per e-mail te worden gericht aan het adres: contact@octavio.fr.

12. Garanties en verantwoordelijkheid

IOT Symphony heeft voor alle fasen van de toegang tot de Site, van het bestelproces tot de verzending van het pakket of de daaropvolgende diensten, slechts een middelenverbintenis. IOT Symphony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongemakken die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, met name een dienstonderbreking, een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of elke gebeurtenis die volgens de wet en de jurisprudentie als overmacht wordt gekwalificeerd.

IOT Symphony biedt een fabrieksgarantie van 5 jaar voor het Octavio assortiment en een garantie van 1 jaar voor refurbished producten.

13. Overmacht

In geval van overmacht dient de betrokken partij de andere partij binnen 15 (vijftien) dagen na het optreden van deze gebeurtenis per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te informeren. Als gevallen van overmacht worden beschouwd, naast die welke gewoonlijk in de jurisprudentie van de Franse hoven en rechtbanken worden aangehouden: volledige of gedeeltelijke staking, lock-out, rellen, boycot of andere acties van industriële aard of commerciële geschillen, burgerlijke onrust, revolutie, oorlog, slecht weer, epidemieën, blokkering van transport- of bevoorradingsmiddelen om welke reden dan ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, overheids- of wettelijke beperkingen, wettelijke of reglementaire wijzigingen van de afzetvormen, computerstoringen, blokkering van telecommunicatie, met inbegrip van bedrade of draadloze telecommunicatienetwerken, en elke andere gebeurtenis buiten de wil van de partijen die de normale uitvoering van de contractuele relatie verhindert. Alle verplichtingen van de partijen worden opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder compensatie voor een der partijen. Indien de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden duurt, kan het betrokken contract van rechtswege worden opgezegd zonder schadevergoeding voor een der partijen.

14. Algemene voorwaarden

Actualisering: Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door IOT Symphony worden gewijzigd, waarbij de toepasselijke voorwaarden die zijn welke gelden op de datum van de bestelling van de Klant. Deze verkoopsvoorwaarden zijn permanent toegankelijk op het volgende adres: www.octavio.fr/cgv/ in een computerformaat dat het mogelijk maakt ze af te drukken en/of te downloaden, zodat de Klant ze kan opslaan of reproduceren.

Gedeeltelijke ongeldigheid van een clausule: Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, wordt deze ongeldig verklaard en brengt dit niet de nietigheid van de overige clausules met zich mee.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht, zowel wat de inhoudelijke als de formele regels betreft. Elk geschil wordt voorafgegaan door een poging tot minnelijke schikking. Bij gebreke van een minnelijke schikking zullen de bevoegde Franse rechtbanken bevoegd zijn, niettegenstaande meerdere verweerders of de tussenkomst van derden.

Overname van toepasselijke teksten (ordonnantie 2005-136 van 17 februari 2005, consumentenwetboek, burgerlijk wetboek):

Art. L. 211-4. Uit het consumentenwetboek:

De verkoper is verplicht de goederen conform de overeenkomst te leveren en is aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat op het moment van de levering bestaat. Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagevoorschriften of de installatie, wanneer deze laatste door de overeenkomst tot zijn verantwoordelijkheid is gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Art. L. 211-4 Uit het consumentenwetboek:

Om met het contract in overeenstemming te zijn, moeten de goederen:

1° Geschikt zijn voor het doel dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, in voorkomend geval: overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten bezitten die de verkoper aan de klant heeft voorgesteld in de vorm van een staal of een voorbeeld; de kwaliteiten bezitten die de klant redelijkerwijs mag verwachten op grond van de openbare verklaringen van de verkoper, van de producent of van zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering.

2° Of de kenmerken hebben die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld of geschikt zijn voor elk bijzonder gebruik dat door de klant wordt gewenst, ter kennis van de verkoper is gebracht en door hem is aanvaard.

Art. L. 211-12 Uit het consumentenwetboek:

De vordering als gevolg van het gebrek aan overeenstemming verjaart door twee jaar vanaf de levering van de goederen.

Art. 1641 van het Burgerlijk Wetboek:

De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken aan de verkochte goederen die deze ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor zij bestemd zijn, of die dit gebruik zozeer verminderen dat de klant ze niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, indien hij ze had gekend.

Art. 1648 alinea 1 van het Burgerlijk Wetboek:

De vordering als gevolg van fatale defecten moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

U kunt IOT Symphony per e-mail bereiken op contact@octavio.fr