Privacybeleid

Voorwoord: IOT Symphony is begaan met de bescherming van de persoonsgegevens van geïnteresseerden en klanten. De volgende privacyverklaring geeft informatie over de wijze, de omvang en het gebruik van de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "GDPR") is de gegevensbeheerder:

IOT Symphony

99A, boulevard Constantin Descat 59200 Tourcoing

Om contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking: e-mail: contact@octavio.fr

Persoonlijke gegevens: Persoonlijke gegevens zijn informatie over personen waarvan de identiteit kan worden vastgesteld of geïdentificeerd (naam, adres, e-mail, telefoon, enz.).

Wij verwerken persoonlijke gegevens die wij ontvangen in het kader van onze zakelijke relaties en diensten. Deze persoonsgegevens omvatten uw identiteit (naam, voornaam, enz.), uw contactgegevens, uw postadres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, enz. Het kan ook gaan om gegevens over bestellingen, reclame en commerciële gegevens, contact voor productfeedback, aanbiedingen en gegevens die nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij ontvangen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u of van derden zoals onze partnerbedrijven.

Gegevensverwerking: Wij verwerken uw persoonsgegevens:

om precontractuele maatregelen uit te voeren of om onze contractuele verplichtingen in het kader van de zakelijke relatie na te komen;

Op basis van uw toestemming, als u ons toestemming heeft gegeven om contact met u op te nemen voor het versturen van aanbiedingen en reclame of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;

Of vanwege ons gerechtvaardigd belang om de gegevens te verwerken. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om u informatie over ons bedrijf en reclame- en marketinginformatie te sturen als u ons deze verstrekt met het doel contact met ons op te nemen (bijvoorbeeld bij het inschrijven voor een nieuwsbrief, bij het downloaden van een gids of andere documenten die wij u ter beschikking stellen, of bij het plaatsen van een bestelling).

De verwerking van uw gegevens dient voor de uitvoering en het goede verloop van het contract en de zakelijke relatie. Als u ons uw gegevens niet ter beschikking stelt, moeten wij in de regel het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst weigeren. Sommige van uw gegevens, zoals uw naam, voornaam, postadres en e-mailadres, zijn essentieel voor de afwikkeling van een transactie.

Als voor de verwerking van de gegevens toestemming nodig is, wordt deze uiteraard verkregen. Toestemming voor gegevensverwerking is vrijwillig. De verwerking van gegevens voor specifieke doeleinden vindt plaats op basis van de verleende toestemming, overeenkomstig de specifieke doeleinden die in de toestemmingsverklaring zijn omschreven en de daarin overeengekomen beperkingen. De toestemming kan te allen tijde schriftelijk of per e-mail worden ingetrokken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot dan toe blijft dan onaangetast.

U bent niet verplicht toestemming te geven voor de verwerking van gegevens die niet relevant of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract.

Doorgeven van gegevens: In principe worden gegevens niet doorgegeven. Wij kunnen echter gegevens doorgeven aan partners en dienstverleners (bijv. logistieke bedrijven, vervoerders) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Binnen IOT Symphony hebben alleen die medewerkers toegang tot uw gegevens die uw gegevens nodig hebben om contractuele en/of wettelijke verplichtingen na te komen. Om de vermelde doeleinden te bereiken, kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan de volgende ontvangers: IT-bedrijven voor de levering, service en het onderhoud van ons IT-systeem, alsmede voor de uitvoering van de IT-doeleinden van de gegevensverwerking, belastingadviseurs en zaakwaarnemers voor het doel en in het belang van de nakoming van onze fiscale verplichtingen, verzekeringsmaatschappijen of schademeldingsportalen, voor het beheer van schadegevallen en de facturering in geval van schadegevallen, marketingpartners mits u daarvoor toestemming heeft gegeven, after-sales partners, wettelijke vertegenwoordigers, veiligheidsautoriteiten, rechtbanken of bevoegde autoriteiten ten behoeve van gerechtelijke procedures.

Duur van de opslag: Gegevens worden alleen opgeslagen voor de duur waarvoor wij uw gegevens hebben ingevoerd. Persoonsgegevens worden opgeslagen zolang de wettelijke bewaarplicht blijft bestaan.

Uw rechten: In overeenstemming met het toepasselijke recht hebt u het recht om: te controleren of wij uw persoonsgegevens verwerken en zo ja, welke gegevens, en kopieën van de betreffende gegevens te ontvangen. U kunt eisen dat persoonsgegevens die onjuist of niet in overeenstemming met de wet zijn, worden gecorrigeerd, aangevuld of verwijderd. U kunt eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. U kunt de overdraagbaarheid van de gegevens eisen en de identiteit achterhalen van derden aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven.

Met de toestemming die u ons heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht deze toestemming ten allen tijde per e-mail of per post in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot dan toe blijft onaangetast. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Franse autoriteit voor gegevensbescherming of bij een andere toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming binnen de Europese Unie, met name in uw woon- of werkplaats.

GEBRUIK VAN DE SITE:

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de aanvaarding en naleving van de algemene gebruiksvoorwaarden en de algemene verkoopsvoorwaarden.