Algemene gebruiksvoorwaarden van Club Octavio

Op deze pagina worden de algemene gebruiksvoorwaarden van Club Octavio beschreven (hierna “de dienst” genoemd).

De algemene gebruiksvoorwaarden van de site www.octavio.fr, de algemene verkoopvoorwaarden van het bedrijf IOT Symphony, zijn toegankelijk op de website: www.octavio.fr .

De toegang tot de dienst is voorbehouden aan gebruikers:

  1. een product uit het Octavio-assortiment bezitten (of er toegang toe kunnen hebben);

  2. minstens 13 jaar oud zijn, of de minimumleeftijd hebben overschreden die vereist is volgens de wetgeving van het land waar hij of zij woont;

  3. in staat zijn om de dienst te gebruiken, volgens de geldende regelgeving in het land waar zij wonen;

  4. die nooit tijdelijk of definitief uit dienst is gesteld.

Account aanmaken:

Om van de dienst gebruik te kunnen maken, moet de gebruiker een account aanmaken (hierna ‘het account’), door een e-mailadres, een gebruikersnaam en een wachtwoord op te geven.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de informatie die aan zijn account is gekoppeld en alles wat er in verband met zijn account gebeurt. De gebruiker moet daarom de veiligheid van zijn account garanderen en de beheerders of moderators op de hoogte stellen in geval van een vermoeden of observatie van ongeoorloofde toegang tot zijn account.

Accountverwijdering:

Als de gebruiker zijn account wil verwijderen, moet hij een verzoek indienen bij support@octavio.fr . Hij verliest dan de toegang tot de dienst.

Gebruik van Club Octavio:

De gebruiker verbindt zich ertoe de regels uiteengezet in de algemene gebruiksvoorwaarden van de dienst te respecteren.

De gebruiker verbindt zich ertoe om op geen enkele manier en ongeacht de ontvanger illegale inhoud of opmerkingen te creëren, verspreiden, verzenden, communiceren of opslaan die lasterlijk, beledigend, discriminerend, denigrerend of in strijd met de 'openbare orde' zijn.

De gebruiker verbindt zich ertoe de dienst niet te verstoren, af te leiden, te wijzigen of te overbelasten en niet te handelen op een wijze die niet in overeenstemming is met het normale gebruik van de dienst.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen virussen, kwaadaardige code of software op de dienst te uploaden, te verzenden of te verspreiden die de veiligheid of integriteit van de dienst zouden kunnen ondermijnen.

De gebruiker verbindt zich ertoe de privacy van alle andere gebruikers van de dienst te respecteren en geen inbreuk te maken op de rechten van derden.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen inbreuk te maken op alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de dienst en het bedrijf IOT Symphony (en het merk Octavio). In het bijzonder verbindt zij zich ertoe de elementen en de inhoud van de dienst niet te reproduceren, kopiëren, verspreiden, distribueren, communiceren, toewijzen of vertegenwoordigen op media met commerciële doeleinden.

Het is de gebruiker verboden om via de dienst inhoud te verspreiden en/of te prospecteren voor commerciële doeleinden, en het is verboden inhoud te verspreiden die schadelijk zou kunnen zijn voor andere gebruikers.

De gebruiker erkent het publieke karakter, zichtbaar voor alle gebruikers, van de discussieruimtes en onthoudt zich daarom van het invoeren van contactgegevens of persoonsgegevens.

De gebruiker wordt uitgenodigd om elk inhoudselement te melden dat illegaal is of in strijd is met deze algemene gebruiksvoorwaarden.

IOT SYMPHONY kan de constante beschikbaarheid van de dienst niet garanderen. In geval van onderbreking om redenen van verbetering van de dienstverlening, zal IOT Symphony haar best doen om het gebruik hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Geen enkele wijziging, opschorting of onderbreking van de dienst kan de aansprakelijkheid van IOT Symphony met zich meebrengen.

Persoonlijke gegevens :

De overdracht van uw persoonlijke gegevens via de dienst wordt beheerst door ons Privacybeleid, beschikbaar op: https://octavio.fr/pages/privacy-policy

Persoonlijke gegevens verzameld bij het aanmaken van uw account:

hun e-mailadres, hun gebruikersnaam (die kan verschillen van hun echte naam), hun abonnement op nieuwsbrieven die worden verspreid door IOT SYMPHONY.

Als onderdeel van het gebruik van de dienst verzamelen, verwerken en delen wij de volgende persoonsgegevens van de gebruiker:

  1. gegevens die via de dienst worden gedeeld, hetzij in berichten en opmerkingen (ook met onze moderators), hetzij in bestanden die op de forums worden verspreid.

  2. gegevens over de metingen en instellingen van het account van de gebruiker bij zijn gebruik van de dienst (rapportage van inhoud, interactie met andere gebruikers in opmerkingen, enz.)

  3. informatie over het apparaat, de browser of het terminaltype van de gebruiker.

  4. informatie van eventuele cookies die op de dienst aanwezig zijn

De reden voor het verzamelen van de gegevens: alle genoemde gegevens zijn noodzakelijk om onze dienst te kunnen leveren en onderhouden en om de gebruikerservaring te verbeteren.

Deze persoonlijke gegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door de moderatoren van de dienst, en door het team dat verantwoordelijk is voor het beheer van de dienst binnen IOT SYMPHONY.

Als u vragen heeft over hoe wij deze gegevens gebruiken, kan de gebruiker contact opnemen met IOT SYMPHONY op het e-mailadres: support@octavio.fr

De gebruiker heeft rechten met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens. Hij kan daarom, door contact op te nemen met IOT SYMPHONY, op support@octavio.fr : de persoonlijke gegevens die hem betreffen op de dienst inzien en wijzigen, de verwijdering van zijn gegevens aanvragen, zijn toestemming intrekken, beperking verkrijgen of zich volledig verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, uw recht op gegevensportabiliteit uit te oefenen.

Gebruikersinhoud:

De gebruiker erkent en garandeert dat hij over de nodige rechten beschikt wanneer hij informatie, tekst, links, foto, video, geluid of enige andere inhoud ter publicatie op de dienst indient. De gebruiker is als enige verantwoordelijk in het geval van publicatie of delen van inhoud waarvoor hij of zij niet de noodzakelijke rechten heeft verkregen. IOT SYMPHONY kan onder geen enkele omstandigheid de verantwoordelijkheid aanvaarden voor een publicatie of het delen ervan. IOT SYMPHONY kan de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of naleving van het auteursrecht van de door de gebruiker gepubliceerde of gedeelde inhoud niet verifiëren, maar verbindt zich ertoe de aan haar gerapporteerde inhoud te modereren.

Wanneer de gebruiker inhoud op de dienst creëert, verleent hij IOT SYMPHONY op de inhoud: een wereldwijde, gratis, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve en overdraagbare licentie voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, aanpassen, afgeleide werken maken, distribueren, opslaan, uitvoeren en geef inhoud weer in alle media en mediaformaten. Deze licentie omvat het recht voor IOT SYMPHONY om de inhoud beschikbaar te stellen voor exploitatie, distributie en publicatie door andere rechts- en natuurlijke personen, partners van IOT SYMPHONY.

IOT SYMPHONY behoudt zich het recht voor om Gebruikersinhoud te bekijken, filteren, bewerken en controleren. IOT SYMPHONY behoudt zich het recht voor om inhoud op elk moment en om welke reden dan ook te verwijderen of te verwijderen, inclusief bij schending van deze voorwaarden.

De dienst kan links naar externe inhoud bevatten. IOT SYMPHONY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor externe inhoud. Het gebruik van externe inhoud is op eigen risico van de gebruiker.

De gebruiker kan alle ongepaste inhoud melden aan de moderatieteams, hij kan de moderators ook per e-mail op de hoogte stellen van ongepaste inhoud op het adres: support@octavio.fr

Stimuleringsprogramma en Octavio-punten:

Clubgebruikers nemen deel aan het incentiveprogramma van Octavio. Ze kunnen punten verdienen door informatie te delen of door IOT SYMPHONY voorgestelde acties uit te voeren. Het puntensaldo is zichtbaar op hun (privé) profielpagina. Gebruikers kunnen de inwisseling van hun punten aanvragen voor beloningen die door IOT SYMPHONY op de dienst worden aangeboden.
IOT SYMPHONY verleent zichzelf het recht om naar eigen goeddunken punten toe te kennen of te belonen.
Het delen of misbruiken van een sponsorlink kan resulteren in de verwijdering van een gebruikersaccount.

Intellectueel eigendom :

De gebruiker is niet bevoegd om de dienst, en in het bijzonder de inhoud ervan, geheel of gedeeltelijk te downloaden of te wijzigen. Deze dienst of een deel van deze dienst mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, verkocht of geëxploiteerd zonder schriftelijke toestemming van IOT SYMPHONY.

Over het algemeen blijven alle auteursrechten, handelsmerken en andere onderscheidende tekens en eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten die op de dienst verschijnen het volledige eigendom van IOT SYMPHONY.

Een vergoeding:

De gebruiker stemt ermee in om IOT SYMPHONY te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims en eisen van derden, en van alle aansprakelijkheid, schade, verliezen en kosten (inclusief honoraria en kosten van advocaten) als gevolg van of in verband met zijn gebruik van de dienst, de overtreding ervan met toepasselijke wet- en regelgeving of de inhoud ervan die op de dienst is gepubliceerd.

Beperking van aansprakelijkheid voor IOT SYMPHONY:

Door gebruik te maken van de Dienst gaat de gebruiker ermee akkoord dat de aansprakelijkheid van IOT SYMPHONY beperkt is tot het maximum dat is toegestaan ​​in het land waar de gebruiker woonachtig is. Door gebruik te maken van de Dienst gaat de Gebruiker ermee akkoord dat de aansprakelijkheid van IOT SYMPHONY beperkt is tot de maximale omvang die is toegestaan ​​in het land waar hij of zij woont.

Wijziging van de algemene voorwaarden:

IOT SYMPHONY behoudt zich het recht voor om noodzakelijke wijzigingen of verbeteringen aan deze Voorwaarden aan te brengen. De nieuwe algemene gebruiksvoorwaarden worden dan van kracht vanaf de datum van publicatie. Door de Dienst te blijven gebruiken na het plaatsen van nieuwe voorwaarden, gaat de gebruiker ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden.